Antilichamen

PI16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PI16 Antibody, PA5-34891, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. Polyclonal Antibody, PI16, host Rabbitisotype IgG

RARA Polyclonal Antibody, Invitrogen™

RARA Antibody, PA5-39870, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot. 100UG RARA Antibody

AGR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

AGR2 Antibody, PA5-34517, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot. Polyclonal Antibody, AGR2, host Rabbitisotype IgG

DYX1C1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

DYX1C1 Antibody, PA5-31138, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot. Anti-DYX1C1

Goat anti-Human IgM Heavy Chain Secondary Antibody, Invitrogen™

Goat anti-Human IgM Heavy Chain Secondary Antibody, A18837, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: ELISA. 2MG Goat anti human IgM heavy chain secondaryantibody for ELISA

ZCCHC7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Thermo Scientific™ Pierce™

Rabbit Polyclonal Antibody 100UL ZCCHC7 ANTIBODY

PSMD9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PSMD9 Antibody, PA5-44971, from Invitrogen™. Species Reactivity: Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Rabbit, Rat; Applications: Western Blot. 100UL PSMD9 ANTIBODY

Nkx6.3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Thermo Scientific™ Pierce™

Rabbit Polyclonal Antibody 100UL NKX6.3 ANTIBODY

Aprotinin Monoclonal Antibody, Clone: 21, Invitrogen™

Aprotinin Antibody (21), ABS 037-21-02, from Invitrogen™. Species Reactivity: Bovine; Applications: ELISA. ANTI-APROTININ MONOCLONAL ANTIBODY

LRRK2 Rabbit anti-Human, Tb (Terbium), Monoclonal, Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody LanthaScreen Tb-anti-LRRK2 ¢pSer935! Antibody,

Phospho-SEK1/NhpK4 pThr261 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Phospho-SEK1/NhpK4 pThr261 Antibody, PA5-17878, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: Western Blot. PHOSPHO-SEK1/NHPK4 (THR261)

HOX-C12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

HOX-C12 Antibody, PA5-37170, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: Western Blot. 100UL HOX-C12 Antibody

PEX12 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Thermo Scientific™ Pierce™

Rabbit Polyclonal Antibody 100UL PEX12 ANTIBODY

MYL2 Monoclonal Antibody, Clone: 7C9, Invitrogen™

MYL2 Antibody (7C9), MA5-15496, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Rat; Applications: Western Blot. MYL2 MONOCLONAL ANTIBODY, 100 µL

PFKFB4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PFKFB4 Antibody, PA5-28648, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse, Rat; Applications: ICC, IF, IHC (Paraffin), WB. Anti-PFKFB4

LCAT Polyclonal Antibody, Invitrogen™

LCAT Antibody, PA5-22965, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse; Applications: Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot. LCAT Polyclonal Antibody

PARP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PARP2 Antibody, PA1-4280, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. PARP2

JAKMIP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

JAKMIP2 Antibody, PA5-34496, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse; Applications: Western Blot. Polyclonal Antibody, JAKMIP2, host Rabbitisotype IgG

DDX5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

DDX5 Antibody, PA1-31019, from Invitrogen™. Species Reactivity: Canine, Human, Mouse, Rat; Applications: ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot. DDX5

PIP5K3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

PIP5K3 Antibody, PA5-13977, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Immunohistochemistry, Western Blot. ANTI-PIP5K3, 0,1 MG

RTF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

RTF1 Antibody, PA5-40066, from Invitrogen™. Species Reactivity: Drosophila, Human; Applications: ChIP assay, ICC, IF, Immunoprecipitation, WB. 100UL RTF1 Antibody

CD300f/CLM1 Monoclonal Antibody, Clone: 234903, Invitrogen™

CD300f/CLM1 Antibody (234903), MA5-23943, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence. 100UG CD300F / CLM1

Invitrogen™ FetaI Hemoglobin Antibody, FITC conjugate (HBF-1)

FetaI Hemoglobin Antibody, FITC conjugate (HBF-1) MS X HU FETAL HEMOGLOBIN FITCFetal Hemoglobin (HbF), Mouse Anti-Human, (FITC)

Phospho-SHP-2/PTPN11 pSer542 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Phospho-SHP-2/PTPN11 pSer542 Antibody, 44-554G, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human, Mouse; Applications: Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot SHP2 (PY542) PABSHP2 PAb Unconjugated Polyclonal antibody

LIME Polyclonal Antibody, Invitrogen™

LIME Antibody, PA1-35994, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. LIME

ADAMTS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

ADAMTS2 Antibody, PA1-25180, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. ADAMTS2

UNC5B Polyclonal Antibody, Invitrogen™

UNC5B Antibody, PA5-37993, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. 100 UG UNC5B Antibody

BAZ1A Polyclonal Antibody, Invitrogen™

BAZ1A Antibody, PA5-40610, from Invitrogen™. Species Reactivity: Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Human, Mouse, Rabbit, Rat; Applications: Western Blot. 100UL BAZ1A ANTIBODY

STK38 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

STK38 Antibody, PA5-13831, from Invitrogen™. Species Reactivity: Human; Applications: Western Blot. ANTI-STK38, 0,1 MG

Sarcalumenin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Thermo Scientific™ Pierce™

Rabbit Polyclonal Antibody 100UL SARCALUMENIN ANTIBODY

  spinner