missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bis(4-pyridyl)ethane, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 106470010

Overige gegevens : CAS : 4916-57-8 Gewicht : 0.05100kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000600

 • € 28.70 / 1 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1, 2-Bis(4-pyridyl)ethane
96.0
97%
C12H12N2
184.24
4, 4'-Ethylenedipyridine
4916-57-8
100.0
97%
(C5H4N)CH2CH2(C5H4N)
MFCD00006451

Specificatie

1, 2-Bis(4-pyridyl)ethane
96.0
Authentic
Crystals or Crystalline Powder
97%
(C5H4N)CH2CH2(C5H4N)
MFCD00006451
White to light yellow or pinkish
1g
4916-57-8
100.0
Glass bottle
97%
C12H12N2
184.24
4, 4'-Ethylenedipyridine
107.0° to 113.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264-Na het werken met dit product gezicht, handen en aA§ grondig wassen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.