missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bis(4-pyridyl)ethane, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 106470010

Overige gegevens : CAS : 4916-57-8 Gewicht : 0.05100kg


Aantal 1g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000600

 • € 30.40 / 1 gram


Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4916-57-8
184.24
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
78630
C1=CN=CC=C1CCC2=CC=NC=C2
C12H12N2
MFCD00006451
1,2-bis 4-pyridyl ethane, 1,2-di pyridin-4-yl ethane, 4,4'-ethylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethane, 4,4'-ethane-1,2-diyldipyridine, unii-wo1evc302b, pyridine, 4,4'-1,2-ethanediyl bis, wo1evc302b, chembl70083, 4-2-pyridin-4-ylethyl pyridine
4-(2-pyridin-4-ylethyl)pyridine

Specificatie

1, 2-Bis(4-pyridyl)ethane
Glass bottle
107.0°C to 113.0°C
4916-57-8
100.0
C12H12N2
MFCD00006451
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
4-(2-pyridin-4-ylethyl)pyridine
78630
Crystals or Crystalline Powder
Authentic
Pink or White to Yellow
1g
96.0
97%
(C5H4N)CH2CH2(C5H4N)
1,2-bis 4-pyridyl ethane, 1,2-di pyridin-4-yl ethane, 4,4'-ethylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethane, 4,4'-ethane-1,2-diyldipyridine, unii-wo1evc302b, pyridine, 4,4'-1,2-ethanediyl bis, wo1evc302b, chembl70083, 4-2-pyridin-4-ylethyl pyridine
C1=CN=CC=C1CCC2=CC=NC=C2
184.24
184.24
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie