missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone, 95%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 453760050

Overige gegevens : CAS : 51333-90-5 Gewicht : 0.10000kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15357390

 • € 234.60 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

51333-90-5
147.602
3156650
C6H10ClNO
CWLYHDWHNFLUEI-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
5g
Authentic
C6H10ClNO
C1CC(=O)N(C1)CCCl
147.602
147.61
>110°C
51333-90-5
≥94.0% (GC)
CWLYHDWHNFLUEI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one
3156650
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.