missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Benzenedithiol, 95%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456100010

Overige gegevens : CAS : 626-04-0 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545186

  • € 54.80 / 1 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

626-04-0
142.234
522062
C6H6S2
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

1,3-Benzenedithiol
Authentic
C6H6S2
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
C1=CC(=CC(=C1)S)S
142.234
142.24
128.0°C to 129.0°C (21.0hPa)
113°C
626-04-0
95%
C6H4(SH)2
1.2400g/mL
benzene-1,3-dithiol
522062
24.0°C
1g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 1,3-Benzenedithiol

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.