missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Benzenedithiol, 95%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456100010

Overige gegevens : CAS : 626-04-0 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545186

 • € 52.60 / 1 gram


Op voorraad 8
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

626-04-0
142.234
1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, 1,3-benzenedithiol, ksc357g0j
benzene-1,3-dithiol
C6H6S2
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
522062
C1=CC(=CC(=C1)S)S

Specificatie

1,3-Benzenedithiol
113°C
128.0°C to 129.0°C (21.0hPa)
1g
C6H6S2
1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, 1,3-benzenedithiol, ksc357g0j
C1=CC(=CC(=C1)S)S
142.234
142.24
1.2400g/mL
Authentic
24.0°C
626-04-0
C6H4(SH)2
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
benzene-1,3-dithiol
522062
95%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1,3-Benzenedithiol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.