missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 97%, pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 224641000

Overige gegevens : CAS : 7226-23-5 Gewicht : 0.15640kg


Aantal 100mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003000

 • € 45.20 / 100 ml


Op voorraad 9
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Coupling reagent
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7226-23-5
128.175
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
81646
C6H12N2O
MFCD00006550
N, N'-Dimethylpropyleneurea, N, N'-Dimethyl-N, N'-trimethyleneurea, DMPU

Specificatie

1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Colorless to Yellow
97%
96.0
Authentic
1.4875 to 1.4895 (20°C, 589nm)
≥96.0%
C6H12N2O
24, IV, 32
N, N'-Dimethylpropyleneurea, N, N'-Dimethyl-N, N'-trimethyleneurea, DMPU
CN1CCCN(C1=O)C
128.175
128.17
1.064g/mL
100mL
7226-23-5
100.0
Glass bottle
Extra Pure
97%
MFCD00006550
11,207; 13,122; 16,146
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
81646
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.