missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 97%, pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 224641000

Overige gegevens : CAS : 7226-23-5 Gewicht : 0.15640kg


Aantal 100mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003000

 • € 46.60 / 100 ml


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Coupling reagent
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7226-23-5
128.17
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
81646
CN1CCCN(C1=O)C
C6H12N2O
MFCD00006550
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one

Specificatie

1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
121°C
Glass bottle
1.064
246°C
-20°C
97%
96.0
96% min. (GC)
MFCD00006550
11,207; 13,122; 16,146
Solubility in water: freely soluble
CN1CCCN(C1=O)C
128.17
128.17
97%
1.0640g/mL
Authentic
1.4875 to 1.4895
3.41 mPa.s (20°C)
Colorless to Yellow
100mL
7226-23-5
100.0
C6H12N2O
24, IV, 32
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-1,3-diazinan-2-one
81646
Liquid
Pure
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie