missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dicyanobutane, 99%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 113831000

Overige gegevens : CAS : 111-69-3 Gewicht : 0.14500kg Transport : UN number : 2205 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 100mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000860

 • € 14.80 / 100 ml


Op voorraad 7
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

111-69-3
108.14
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
8128
C(CCC#N)CC#N
C6H8N2
MFCD00001975
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
hexanedinitrile

Specificatie

1, 4-Dicyanobutane
163°C
Glass bottle
0.95
295.0°C
1.0°C to 3.0°C
99%
98.5
99%
NC(CH2)4CN
02, 653
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
hexanedinitrile
8128
Liquid
0.9500g/mL
Authentic
1.4370 to 1.4390
5.8 mPa.s (30°C)
Colorless to Yellow
100mL
111-69-3
100.0
C6H8N2
MFCD00001975
15, 152
Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
C(CCC#N)CC#N
108.14
108.14
99%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1,4-Dicyanobutane

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Documentatie