missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dicyanobutane 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 113831000

Overige gegevens : CAS : 111-69-3 Gewicht : 0.14500kg Transport : UN number : 2205 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 100mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000860

 • € 14.60 / 100 ml


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1, 4-Dicyanobutane
111-69-3
100.0
99%
NC(CH2)4CN
Adiponitrile
99%
98.5
99%
C6H8N2
MFCD00001975

Specificatie

1, 4-Dicyanobutane
100mL
111-69-3
100.0
Authentic
1.4370 to 1.4390
99%
C6H8N2
MFCD00001975
295.0°C
1.0° to 3.0°C
15, 152
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
hexanedinitrile
8128
108.14
99%
98.5
0.9500g/mL
Glass bottle
Liquid
99%
NC(CH2)4CN
Clear colorless to slightly yellow
02, 653
163°C
Adiponitrile
C(CCC#N)CC#N
108.144
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1,4-Dicyanobutane

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.