missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dioxane, Certified AR for Analysis, Stabilised with BHT, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical D/4550/PB15

Overige gegevens : CAS : 123-91-1 Gewicht : 1.03000kg Transport : UN number : 1165 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Plastic Coated Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000712

Hoeveelheid Prijs
1 € 105.00 / 1 liter
4 € 91.22 / 1 liter
16 € 86.66 / 1 liter
Op voorraad 10
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

123-91-1
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
31275
1,4-dioxane
C4H8O2
6571
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CHEBI:47032
C1COCCO1

Specificatie

123-91-1
6571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
1,4-dioxane
31275
88.11g/mol
Plastic Coated Glass bottle
1.32 mPaS at 20°C
Colorless
6 to 8
C4H8O2
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
C1COCCO1
88.106
CHEBI:47032
Liquid
41mbar at 20°C
101°C
12°C
1L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1,4-Dioxane RPE

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Kankerverwekkendheid Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
 • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie