missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-3,4-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 233190010

Overige gegevens : CAS : 348-61-8 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 1 Pack group : III


Verpakking Glass bottle
Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003060

 • € 14.10 / 1 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1-Bromo-3, 4-difluorobenzene
348-61-8
100.0
98%
BrC6H3F2
MFCD00000304
98%
97.5
≥97.5%
C6H3BrF2
193

Specificatie

1-Bromo-3, 4-difluorobenzene
348-61-8
100.0
Glass bottle
Liquid
98%
BrC6H3F2
MFCD00000304
1g
98%
97.5
Authentic
1.5040 to 1.5060 (20°C, 589nm)
≥97.5%
C6H3BrF2
193
Clear colorless to pale yellow
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1-Bromo-3,4-difluorobenzene

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.