missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-3,4-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 233190010

Overige gegevens : CAS : 348-61-8 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 1g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003060

 • € 13.20 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

348-61-8
193
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
67675
C1=CC(=C(C=C1Br)F)F
C6H3BrF2
MFCD00000304
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
4-bromo-1,2-difluorobenzene

Specificatie

1-Bromo-3, 4-difluorobenzene
33°C
Glass bottle
1.707
Colorless to Yellow
1g
348-61-8
100.0
C6H3BrF2
MFCD00000304
Solubility in water: insoluble
C1=CC(=C(C=C1Br)F)F
193
193
98%
1.7070g/mL
Authentic
1.5040 to 1.506
150°C to 151°C
-4°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
BrC6H3F2
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,2-difluorobenzene
67675
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1-Bromo-3,4-difluorobenzene

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie