missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-5-chloropentane, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 221211000

Overige gegevens : CAS : 54512-75-3 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003913

 • € 175.00 / 100 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 05-09-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

54512-75-3
185.489
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
96070
C(CCCl)CCBr
C5H10BrCl
MFCD00001016
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
1-bromo-5-chloropentane

Specificatie

1-Bromo-5-chloropentane
Authentic
1.4826 to 1.4846 (20°C, 589nm)
100g
97.5
98%
Cl(CH2)5Br
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
C(CCCl)CCBr
185.489
185.49
≥97.5%
1.4000g/mL
Glass bottle
Colorless
54512-75-3
100.0
C5H10BrCl
MFCD00001016
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-5-chloropentane
96070
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1-Bromo-5-chloropentane

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie