missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-5-chloropentane, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 221211000

Overige gegevens : CAS : 54512-75-3 Gewicht : 0.15000kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003913

 • € 171.10 / 100 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1-Bromo-5-chloropentane
97.5
≥97.5%
C5H10BrCl
185.49
54512-75-3
100.0
98%
Cl(CH2)5Br
MFCD00001016

Specificatie

1-Bromo-5-chloropentane
97.5
Authentic
1.4826 to 1.4846 (20°C, 589nm)
≥97.5%
C5H10BrCl
185.49
MFCD00001016
100g
54512-75-3
100.0
Glass bottle
Liquid
98%
Cl(CH2)5Br
1.4000g/mL
Clear colorless
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1-Bromo-5-chloropentane

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.