missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromobenzyl methyl ether, 98%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 393400250

Overige gegevens : CAS : 52711-30-5 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10005013

 • € 184.10 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

52711-30-5
201.06
QFAZLCRHLRJNAW-UHFFFAOYSA-N
12927162
COCC1=CC=CC=C1Br
C8H9BrO
MFCD03790887
1-bromo-2-methoxymethyl benzene, 2-bromobenzyl methyl ether, acmc-20ag76, methyl 2-bromobenzyl ether, 1-methoxymethyl-2-bromobenzene, 2-bromobenzyl alcohol, methyl ether, benzene,1-bromo-2-methoxymethyl
1-bromo-2-(methoxymethyl)benzene

Specificatie

1-Bromobenzyl methyl ether
Glass bottle
Colorless to Yellow
52711-30-5
100.0
C8H9BrO
MFCD03790887
QFAZLCRHLRJNAW-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-(methoxymethyl)benzene
12927162
Liquid
Authentic
1.5470 to 1.5490 (20°C, 589nm)
25g
97.5
97.5% min. (GC)
BrC6H4CH2OCH3
1-bromo-2-methoxymethyl benzene, 2-bromobenzyl methyl ether, acmc-20ag76, methyl 2-bromobenzyl ether, 1-methoxymethyl-2-bromobenzene, 2-bromobenzyl alcohol, methyl ether, benzene,1-bromo-2-methoxymethyl
COCC1=CC=CC=C1Br
201.06
201.06
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1-Bromobenzyl methyl ether

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie