missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Indanone, 99+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 122111000

Overige gegevens : CAS : 83-33-0 Gewicht : 0.10000kg


Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001220

  • € 222.20 / 100 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1-Indanone
99+%
132.16
≥99%
C9H8O

Specificatie

1-Indanone
83-33-0
Glass bottle
≥99%
C9H8O
1.1000g/mL
38.0° to 42.0°C
111°C
1.1
Authentic
Crystalline Mass
99+%
132.16
243.0° to 245.0°C
Light yellow to brown
100g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 1-Indanone

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.