missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456030050

Overige gegevens : CAS : 81-21-0 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15355048

 • € 512.40 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

863548-52-1
111.148
7019421
C5H9N3
XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Authentic
C5H9N3
140.0°C (8.0 mmHg)
5g
(2-methylpyrazol-3-yl)methanamine
7019421
863548-52-1
≥96.0% (GC)
1.5% max.
XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N
CN1C(=CC=N1)CN
111.148
111.15
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.