missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Propanol, 99.5%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 396941000

Overige gegevens : CAS : 71-23-8 Gewicht : 0.13040kg Transport : UN number : 1274 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 100mL

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003493

 • € 26.60 / 100 ml


Op voorraad 21
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

71-23-8
60.096
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1031
propan-1-ol
C3H8O
MFCD00002941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CHEBI:28831
CCCO

Specificatie

1-Propanol
71-23-8
100.0
99.5%
CH3CH2CH2OH
15, 7955
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
propan-1-ol
1031
60.1
99.5%
0.8000g/mL
1.3840 to 1.3860
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
0.005% Max. (Coulometric)
2.2 mPa.s (20°C)
Undesignated
100mL
Extra Dry
99.4
Filtered over 0.2 micrometer
C3H8O
MFCD00002941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CCCO
60.096
CHEBI:28831
Liquid
Extra Dry
Authentic
0.001 % max.
0.8
15°C
97.0°C
-127.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 1-Propanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Documentatie