missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 451360050

Overige gegevens : CAS : 111781-49-8 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249756

 • € 364.30 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-01-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

111781-49-8
144.12
2-1,1-difluoroethyl pyrazine, 3-1,1-difluoroethyl pyrazine, pyrazine, 2-1,1-difluoroethyl
2-(1,1-difluoroethyl)pyrazine
C6H6F2N2
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
19763564
CC(C1=NC=CN=C1)(F)F

Specificatie

2-(1, 1-Difluoroethyl)pyrazine
150.0°C to 152.0°C
111781-49-8
C6H6F2N2
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
2-(1,1-difluoroethyl)pyrazine
19763564
97%
53°C
5g
96% min. (GC)
2-1,1-difluoroethyl pyrazine, 3-1,1-difluoroethyl pyrazine, pyrazine, 2-1,1-difluoroethyl
CC(C1=NC=CN=C1)(F)F
144.12
144.12
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie