missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Diaminobenzoic acid, 95%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 457490010

Overige gegevens : CAS : 603-81-6 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545976

 • € 42.30 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

603-81-6
152.153
diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
2,3-diaminobenzoic acid
C7H8N2O2
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
198069
C1=CC(=C(C(=C1)N)N)C(=O)O

Specificatie

2,3-Diaminobenzoic acid
232.0°C to 234.5°C
603-81-6
diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
C1=CC(=C(C(=C1)N)N)C(=O)O
152.153
152.15
Authentic
1g
C7H8N2O2
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminobenzoic acid
198069
95%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2,3-Diaminobenzoic acid, 95%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.