missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 95%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 454012500

Overige gegevens : CAS : 90213-66-4 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249936

 • € 205.50 / 250 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

90213-66-4
188.02
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
C6H3Cl2N3
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
14116871
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl

Specificatie

2, 4-Dichloro-7H-pyrrolo[2, 3-d]pyrimidine
250mg
94% min. (HPLC)
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
188.02
188.02
250°C to 252°C
90213-66-4
C6H3Cl2N3
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
14116871
95%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo¢2,3-d!pyrimidine, 95%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie