missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlorobenzoic Acid, 98+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 113200250

Overige gegevens : CAS : 50-30-6 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000740

 • € 85.40 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2, 6-Dichlorobenzoic acid
50-30-6
100.0
98+%
Cl2C6H3CO2H
MFCD00002418
98+%
98.0
≥98%
C7H4Cl2O2
191.01

Specificatie

2, 6-Dichlorobenzoic acid
141.0° to 145.0°C
98+%
98.0
Authentic
Fine Crystalline Powder
98+%
Cl2C6H3CO2H
MFCD00002418
White to beige
25g
50-30-6
100.0
Glass bottle
≥98%
C7H4Cl2O2
191.01
09, 343
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2,6-Dichlorobenzoic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.