missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlorobenzoic Acid, 98+%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 113200250

Overige gegevens : CAS : 50-30-6 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000740

 • € 80.80 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

50-30-6
191.01
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
5758
2,6-dichlorobenzoic acid
C7H4Cl2O2
MFCD00002418
benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
CHEBI:48623
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)Cl

Specificatie

2, 6-Dichlorobenzoic acid
Glass bottle
141.0°C to 145.0°C
98+%
98.0
98% min. (HPLC)
Cl2C6H3CO2H
09, 343
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzoic acid
5758
191.01
98+%
Authentic
White to Beige
25g
50-30-6
100.0
C7H4Cl2O2
MFCD00002418
benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)Cl
191.01
CHEBI:48623
Fine Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2,6-Dichlorobenzoic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie