missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Difluoroanisole, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 457450010

Overige gegevens : CAS : 437-82-1 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545246

 • € 23.90 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

437-82-1
144.121
2,6-difluoroanisole, 1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem1968, 2,6-difluoro anisole, 2.6-difluoro anisole, 2,6-difluoroanisole, acmc-1ajjj, ksc235o3h, iobwahrfipqeql-uhfffaoysa
1,3-difluoro-2-methoxybenzene
C7H6F2O
IOBWAHRFIPQEQL-UHFFFAOYSA-N
2736897
COC1=C(C=CC=C1F)F

Specificatie

2,6-Difluoroanisole
42°C
70.0°C to 72.0°C (56.0mmHg)
437-82-1
2,6-difluoroanisole, 1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem1968, 2,6-difluoro anisole, 2.6-difluoro anisole, 2,6-difluoroanisole, acmc-1ajjj, ksc235o3h, iobwahrfipqeql-uhfffaoysa
COC1=C(C=CC=C1F)F
144.121
144.12
1.2210g/mL
Authentic
1g
C7H6F2O
IOBWAHRFIPQEQL-UHFFFAOYSA-N
1,3-difluoro-2-methoxybenzene
2736897
≥97.5% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2,6-Difluoroanisole, 98%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.