missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dimethylbenzaldehyde, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 397560050

Overige gegevens : CAS : 1123-56-4 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001574

 • € 66.60 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 08-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1123-56-4
134.178
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
C9H10O
MFCD00128003
583841

Specificatie

2, 6-Dimethylbenzaldehyde
Authentic
Colorless to Yellow
5g
96.0
Glass bottle
97%
(CH3)2C6H3C(O)H
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethylbenzaldehyde
583841
Liquid or Low Melting Solid
96°C
230.0°C
27.0°C to 30.0°C
1123-56-4
100.0
97%
C9H10O
MFCD00128003
CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
134.178
134.18
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2,6-Dimethylbenzaldehyde

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.