missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 457310250

Overige gegevens : CAS : 28320-32-3 Gewicht : 0.02500kg


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545956

 • € 288.20 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 29-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

28320-32-3
352.069
12123876
C15H12Br2
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
25g
Authentic
C15H12Br2
CC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)C
352.069
352.07
179.0°C to 181.0°C
28320-32-3
≥97.5% (GC)
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromo-9,9-dimethylfluorene
12123876
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.