missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-3-hydroxypyridine 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 153570250

Overige gegevens : CAS : 16867-03-1 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III


Verpakking Glass bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001730

 • € 31.20 / 25 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2-Amino-3-hydroxypyridine
16867-03-1
100.0
98%
HO(C5H3N)NH2
MFCD00006317
98%
97.5
≥97.5%
C5H6N2O
110.12
2-Amino-3-pyridinol

Specificatie

residue on sublimation: < 2%
98%
97.5
Authentic
0.5% max. (K.F.)
≥97.5%
C5H6N2O
HO(C5H3N)NH2
MFCD00006317
25g
2-Amino-3-pyridinol
2-Amino-3-hydroxypyridine
16867-03-1
100.0
Glass bottle
Crystalline Powder
98%
170° to 176°C
110.12
Grayish-beige to brownish
22, II, 408
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Amino-3-hydroxypyridine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.