missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxamide, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 450290050

Overige gegevens : CAS : 4815-28-5 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249646

 • € 217.20 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4815-28-5
196.27
2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
C9H12N2OS
FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
290223
C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N

Specificatie

2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo[b]thiophene-3-carboxamide
5g
96% min. (HPLC)
2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
196.27
196.27
181°C to 183°C
4815-28-5
C9H12N2OS
FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
290223
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo¢b!thiophene-3-carboxamide, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie