missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456970050

Overige gegevens : CAS : 314-46-5 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545226

 • € 113.40 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

314-46-5
205.136
2-amino-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, pubchem4985, 3-amino-2-carboxybenzotrifluoride, buttpark 24\07-93, 6-trifluoromethyl anthranilicacid, 2-carboxy-3-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-trifluoromethyl benzoicacid
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
C8H6F3NO2
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
2778508
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(F)(F)F

Specificatie

2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
133.0°C to 136.0°C
314-46-5
2-amino-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, pubchem4985, 3-amino-2-carboxybenzotrifluoride, buttpark 24\07-93, 6-trifluoromethyl anthranilicacid, 2-carboxy-3-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-trifluoromethyl benzoicacid
C1=CC(=C(C(=C1)N)C(=O)O)C(F)(F)F
205.136
205.14
Authentic
5g
C8H6F3NO2
XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2778508
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.