missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminonicotinic Acid 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 104160050

Overige gegevens : CAS : 5345-47-1 Gewicht : 0.05500kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000680

 • € 28.80 / 5 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2-Aminonicotinic acid
5345-47-1
100.0
98%
H2N(C5H3N)COOH
MFCD00006318
98%
97.5
98%
C6H6N2O2
138.13
2-Aminopyridine-3-carboxylic acid

Specificatie

2-Aminonicotinic acid
5345-47-1
100.0
Glass bottle
295.0° to 297.0°C
Crystalline Powder
98%
C6H6N2O2
138.13
22, 542
98%
97.5
Authentic
Solubility in water: soluble.
Off-white to light yellow
98%
5g
H2N(C5H3N)COOH
MFCD00006318
2-Aminopyridine-3-carboxylic acid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Aminonicotinic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.