missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Aminonicotinic acid, 98%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 104160050

Overige gegevens : CAS : 5345-47-1 Gewicht : 0.05500kg


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000680

 • € 29.90 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5345-47-1
138.13
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
72930
2-aminopyridine-3-carboxylic acid
C6H6N2O2
MFCD00006318
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
CHEBI:68572
C1=CC(=C(N=C1)N)C(=O)O

Specificatie

2-Aminonicotinic acid
Glass bottle
295.0°C to 297.0°C
98%
97.5
97.5% min. (HPLC)
H2N(C5H3N)COOH
22, 542
Solubility in water: soluble.
C1=CC(=C(N=C1)N)C(=O)O
138.13
CHEBI:68572
Crystalline Powder
Authentic
White to Yellow
5g
5345-47-1
100.0
C6H6N2O2
MFCD00006318
2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
2-aminopyridine-3-carboxylic acid
72930
138.13
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Aminonicotinic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie