missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-nitroaniline, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 334860250

Overige gegevens : CAS : 10403-47-1 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10004003

 • € 295.10 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10403-47-1
217.02
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
82607
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
C6H5BrN2O2
MFCD00051578
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
2-bromo-5-nitroaniline

Specificatie

2-Bromo-5-nitroaniline
Glass bottle
138°C to 142°C
10403-47-1
100.0
C6H5BrN2O2
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-nitroaniline
82607
Fine Crystalline Needles or Crystalline Powder
Authentic
Khaki to Yellow
25g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00051578
Solubility in water: slightly soluble in water
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
217.02
217.02
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Bromo-5-nitroaniline

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie