missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine, 96%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 426310010

Overige gegevens : CAS : 33674-96-3 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001094

 • € 52.60 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

33674-96-3
188.02
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
3517811
C1=CC(=NC(=C1)Br)CO
C6H6BrNO
MFCD04039884
6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
(6-bromopyridin-2-yl)methanol

Specificatie

2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
Authentic
Glass bottle
White
1g
95.0
95% min. (GC)
MFCD04039884
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
(6-bromopyridin-2-yl)methanol
3517811
Powder
>110°C
Consistent with structure (1H-NMR)
246°C
34°C to 39°C
33674-96-3
100.0
C6H6BrNO
6-bromopyridin-2-yl methanol, 2-bromo-6-pyridinemethanol, 2-bromo-6-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 2-pyridinemethanol, 6-bromo, 6-bromopyridine-2-methanol, 6-bromo-pyridine-2-yl methanol, 6-bromo-2-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 6-bromo-pyridin-2-yl methanol
C1=CC(=NC(=C1)Br)CO
188.02
188.02
96%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie