missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine, 95%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 247210050

Overige gegevens : CAS : 39890-95-4 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249776

 • € 287.50 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

39890-95-4
181.54
2-chloro-6-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 6-chloro-2-trifluoromethylpyridine, 6-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, pubchem2080, acmc-209j8p
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
C6H3ClF3N
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N
602334
C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(F)(F)F

Specificatie

2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
60.0°C to 62.0°C (8.0mmHg)
5g
94% min. (GC)
2-chloro-6-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 6-chloro-2-trifluoromethylpyridine, 6-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, pubchem2080, acmc-209j8p
C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(F)(F)F
181.54
181.54
79.4°C
33.0°C to 35.0°C
39890-95-4
C6H3ClF3N
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
602334
95%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine, 95%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie