missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorobenzoic Acid 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 159245000

Overige gegevens : CAS : 118-91-2 Gewicht : 0.55000kg


Aantal 500g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002000

 • € 26.80 / 500 gram


Op voorraad 7
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2-Chlorobenzoic acid
118-91-2
100.0
98%
ClC6H4CO2H
MFCD00002412
98%
97.5
98%
C7H5ClO2
156.57
OCBA

Specificatie

2-Chlorobenzoic acid
285.0°C
139.0° to 143.0°C
98%
97.5
Authentic
Powder
98%
ClC6H4CO2H
MFCD00002412
15, 2125
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
173°C
White to off-white
500g
118-91-2
100.0
Plastic bottle
98%
C7H5ClO2
156.57
09, 334
OCBA
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Chlorobenzoic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.