missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorocyclopentanone, 97%, stabilized, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 108970250

Overige gegevens : CAS : 694-28-0 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000750

 • € 146.30 / 25 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

694-28-0
118.56
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
12751
C1CC(C(=O)C1)Cl
C5H7ClO
MFCD00001410
2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
2-chlorocyclopentan-1-one

Specificatie

2-Chlorocyclopentanone
77°C
Glass bottle
1.18
72.0°C to 74.0°C (12.0mmHg)
25g
694-28-0
100.0
C5H7ClO
MFCD00001410
2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
C1CC(C(=O)C1)Cl
118.56
118.56
97%
1.1800g/mL
Authentic
1.4730 to 1.4770
about 1% dry potassium carbonate
Undesignated
97%
96.0
96% min. (GC)
ClC5H7(=O)
07, I, 5
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
2-chlorocyclopentan-1-one
12751
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Chlorocyclopentanone, stabilized

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie