missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorocyclopentanone, Stabilized 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 108970250

Overige gegevens : CAS : 694-28-0 Gewicht : 0.07500kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000750

 • € 170.60 / 25 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2-Chlorocyclopentanone
694-28-0
100.0
97%
ClC5H7(=O)
MFCD00001410
97%
96.0
97%
C5H7ClO
118.56

Specificatie

2-Chlorocyclopentanone
77°C
Clear yellow to yellow-orange
97%
96.0
Authentic
1.4730 to 1.4770
Product may discolor on storage
97%
C5H7ClO
118.56
07, I, 5
1.1800g/mL
72.0° to 74.0°C (12.0 mmHg)
25g
694-28-0
100.0
Glass bottle
about 1% dry potassium carbonate
Liquid
97%
ClC5H7(=O)
MFCD00001410
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Chlorocyclopentanone, stabilized

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.