missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 454220010

Overige gegevens : CAS : 458532-84-8 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249906

 • € 272.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-01-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

458532-84-8
239.51
2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
C11H15BClNO2
UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
5103408
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl

Specificatie

2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Glass Bottle
1g
96% min. (GC)
2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl
239.51
239.51
Authentic
63.5°C to 66.0°C
458532-84-8
C11H15BClNO2
UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
5103408
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie