missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorothiazole, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 457260050

Overige gegevens : CAS : 3034-52-4 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545236

 • € 58.50 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

3034-52-4
119.566
2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, 2-chlorothiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
CHEBI:39187
C1=CSC(=N1)Cl
C3H2ClNS
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
76429
2-chloro-1,3-thiazole

Specificatie

2-Chlorothiazole
54°C
145.0°C to 146.0°C
3034-52-4
2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, 2-chlorothiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
C1=CSC(=N1)Cl
119.566
CHEBI:39187
97%
1.3780g/mL
Authentic
5g
C3H2ClNS
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-1,3-thiazole
76429
119.57
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Chlorothiazole, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.