missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyanoacetamide, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 148651000

Overige gegevens : CAS : 107-91-5 Gewicht : 0.15000kg


Verpakking Plastic bottle
Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001560

 • € 33.70 / 100 gram


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2-Cyanoacetamide
107-91-5
100.0
99%
NCCH2CONH2
MFCD00008024
99%
98.5
≥98.5%
C3H4N2O
84.08

Specificatie

2-Cyanoacetamide
99%
98.5
Authentic
Crystalline Powder
99%
NCCH2CONH2
MFCD00008024
15, 2678
118° to 122°C
100g
107-91-5
100.0
Plastic bottle
≥98.5%
C3H4N2O
84.08
02, 589
White to light cream
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Cyanoacetamide

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ A§ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.