missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyanoacetamide, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 148651000

Overige gegevens : CAS : 107-91-5 Gewicht : 0.15000kg


Aantal 100g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001560

 • € 34.90 / 100 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

107-91-5
84.08
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
7898
C(C#N)C(=O)N
C3H4N2O
MFCD00008024
cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
2-cyanoacetamide

Specificatie

2-Cyanoacetamide
Authentic
White to Cream
100g
107-91-5
100.0
C3H4N2O
MFCD00008024
15, 2678
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
C(C#N)C(=O)N
84.08
84.08
99%
215°C
Plastic bottle
118°C to 122°C
99%
98.5
99%
NCCH2CONH2
02, 589
cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoacetamide
7898
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Cyanoacetamide

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Documentatie