missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 457590050

Overige gegevens : CAS : 65145-13-3 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545256

 • € 78.20 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 29-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

65145-13-3
156.112
2783398
C7H5FO3
NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
5g
Authentic
C7H5FO3
C1=CC(=C(C=C1O)F)C(=O)O
156.112
156.11
187.0°C to 188.0°C
65145-13-3
≥97.5% (HPLC)
NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2783398
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.