missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Heptyne, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455560050

Overige gegevens : CAS : 933727-40-3 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15355018

 • € 30.10 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1119-65-9
96.173
14245
C7H12
AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

2-Heptyne
110.0°C to 111.0°C (743.0 mmHg)
1119-65-9
Authentic
C7H12
0.759
CCCCC#CC
96.173
96.17
11°C
5g
0.7590g/mL
97%
CH3(CH2)3C≡CCH3
AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
hept-2-yne
14245
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Heptyne

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.