missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 457811000

Overige gegevens : CAS : 1975-51-5 Gewicht : 0.10000kg


Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545276

 • € 317.80 / 100 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1975-51-5
181.147
2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
C8H7NO4
XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
74790

Specificatie

2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
151.0°C to 152.0°C
1975-51-5
2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
74790
98%
Authentic
100g
C8H7NO4
XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
181.147
181.15
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 98%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.