missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Methylthio)phenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 393780010

Overige gegevens : CAS : 168618-42-6 Gewicht : 0.05100kg


Aantal 1g
Verpakking Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10004587

 • € 15.30 / 1 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

168618-42-6
168.017
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
2773543
B(C1=CC=CC=C1SC)(O)O
C7H9BO2S
MFCD01318165
2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
(2-methylsulfanylphenyl)boronic acid

Specificatie

2-(Methylthio)phenylboronic acid
Glass Bottle
84.0°C to 86.0°C
168618-42-6
100.0
C7H9BO2S
MFCD01318165
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
(2-methylsulfanylphenyl)boronic acid
2773543
Crystalline Powder
Authentic
White
1g
96.0
97%
CH3SC6H4B(OH)2
2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
B(C1=CC=CC=C1SC)(O)O
168.017
168.02
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-(Methylthio)phenylboronic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie