missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylthiophene, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 127850250

Overige gegevens : CAS : 554-14-3 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001300

 • € 27.50 / 25 gram


Op voorraad 7
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

554-14-3
98.16
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
11126
CC1=CC=CS1
C5H6S
MFCD00005451
thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
2-methylthiophene

Specificatie

2-Methylthiophene
7°C
Glass bottle
1.02
Colorless to Yellow
25g
97.5
98%
MFCD00005451
thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
2-methylthiophene
11126
Liquid
1.0200g/mL
Authentic
1.5190 to 1.521
113°C
-63°C
554-14-3
100.0
C5H6S
17, 37
Solubility in water: immiscible
CC1=CC=CS1
98.16
98.16
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Methylthiophene

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie