missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Brand:  Fisher Chemical B/4900/25

Additional Details : CAS : 111-76-2 Gewicht : 19.72500kg


 View more versions of this product

Product Code. 10002783

 • € 181.00 / 25 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-04-2020
Add to basket

Specifications

Specifications

Metal can
171°C
-70°C
111-76-2
2884
Liquid
0.8 hPa at 20°C
Yellow
25L
C6H14O2
118.18g/mol
Videos
Safety and Handling

Safety and Handling

Product Identifier
 • 2-Butoxyethanol

Signal Word
 • Waarschuwing

Hazard Category
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Hazard Statement
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Precautionary Statement
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documents