missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical B/4900/25

Overige gegevens : CAS : 111-76-2 Gewicht : 19.72500kg


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002783

 • € 269.00 / 25 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

111-76-2
Metal can
118.18g/mol
0.8 hPa at 20°C
Light yellow
25L
Liquid
C6H14O2
2884
171°C/339.8°F
−70°C/−94°F
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Butoxyethanol

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.