missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-n-Propylpyridine, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 450840250

Overige gegevens : CAS : 622-39-9 Gewicht : 0.02000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249656

 • € 302.10 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-01-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

622-39-9
121.18
2-n-propylpyridine, conyrine, conyrin, pyridine, 2-propyl, 1-2-pyridyl propane, 2-propyl-pyridine, unii-3n6ax0b7pa, 2-propyl pyridine, pyridine, propyl, pyridine, 1-propyl
2-propylpyridine
C8H11N
OIALIKXMLIAOSN-UHFFFAOYSA-N
69320
CCCC1=CC=CC=N1

Specificatie

2-n-Propylpyridine
56°C
0.912
25g
96% min. (GC)
2-n-propylpyridine, conyrine, conyrin, pyridine, 2-propyl, 1-2-pyridyl propane, 2-propyl-pyridine, unii-3n6ax0b7pa, 2-propyl pyridine, pyridine, propyl, pyridine, 1-propyl
CCCC1=CC=CC=N1
121.18
121.18
0.9120g/mL
Authentic
169.0°C to 171.0°C
622-39-9
C8H11N
OIALIKXMLIAOSN-UHFFFAOYSA-N
2-propylpyridine
69320
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-n-Propylpyridine, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie