missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenyl-1,3-propanediol, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455900050

Overige gegevens : CAS : 1570-95-2 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545176

  • € 102.70 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 29-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1570-95-2
152.193
254178
C9H12O2
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

2-Phenyl-1,3-propanediol
5g
Authentic
C9H12O2
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
152.193
152.19
54.0°C to 56.0°C
1570-95-2
≥97.5% (GC)
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropane-1,3-diol
254178
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 2-Phenyl-1,3-propanediol

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1

Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.