missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propanesulfonyl chloride, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 222030250

Overige gegevens : CAS : 10147-37-2 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 1a Pack group : II


Verpakking Glass bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001464

 • € 104.20 / 25 gram


onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2-Propanesulfonyl chloride
C3H7ClO2S
Isopropylsulfonyl chloride
97%
142.61

Specificatie

2-Propanesulfonyl chloride
1.2730g/mL
97%
(CH3)2CHSO2Cl
142.61
95.0°C (45.0 mmHg)
86°C
1.273
10147-37-2
97%
C3H7ClO2S
Glass bottle
Isopropylsulfonyl chloride
− 47.0°C
25g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Propanesulfonyl chloride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.