missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propanesulfonyl chloride, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 222030250

Overige gegevens : CAS : 10147-37-2 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001464

 • € 106.80 / 25 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10147-37-2
142.61
isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
propane-2-sulfonyl chloride
C3H7ClO2S
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
82408
CC(C)S(=O)(=O)Cl

Specificatie

2-Propanesulfonyl chloride
86°C
1.273
-47.0°C
10147-37-2
C3H7ClO2S
04,8
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
propane-2-sulfonyl chloride
82408
97%
1.2730g/mL
Glass bottle
95.0°C (45.0 mmHg)
25g
96% min. (GC)
(CH3)2CHSO2Cl
isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
CC(C)S(=O)(=O)Cl
142.61
142.61
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Propanesulfonyl chloride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie