missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dibromobenzoic acid, 99%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 352490010

Overige gegevens : CAS : 618-58-6 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545076

 • € 15.90 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 29-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

618-58-6
279.915
12063
C7H4Br2O2
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N

Specificatie

3,5-Dibromobenzoic acid
Authentic
≥98.5% (HPLC)
C7H4Br2O2
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromobenzoic acid
12063
618-58-6
212.0°C to 214.0°C
1g
Br2C6H3CO2H
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)O
279.915
279.91
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3,5-Dibromobenzoic acid, 99%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.