missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-2-naphthoic acid, 85%, tech., ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 104140250

Overige gegevens : CAS : 5959-52-4 Gewicht : 0.07500kg


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001871

 • € 267.50 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5959-52-4
187.2
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
22244
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
C11H9NO2
MFCD00004115
3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
3-aminonaphthalene-2-carboxylic acid

Specificatie

3-Amino-2-naphthoic acid
Glass bottle
210.0°C
85%
80.0
85%
H2NC10H6CO2H
14, 535
3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
187.2
187.2
85%
Authentic
Green to Green-Yellow
25g
5959-52-4
100.0
C11H9NO2
MFCD00004115
15, 448
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
3-aminonaphthalene-2-carboxylic acid
22244
Powder
Technical
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie