missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-4-cyanopyridine, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 452270050

Overige gegevens : CAS : 13958-98-0 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249766

 • € 870.80 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-01-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

13958-98-0
183.01
3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo
3-bromopyridine-4-carbonitrile
C6H3BrN2
VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N
11074051
C1=CN=CC(=C1C#N)Br

Specificatie

3-Bromo-4-cyanopyridine
5g
96% min. (GC)
3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo
C1=CN=CC(=C1C#N)Br
183.01
183.01
91°C to 94°C
13958-98-0
C6H3BrN2
VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N
3-bromopyridine-4-carbonitrile
11074051
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-Bromo-4-cyanopyridine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Documentatie