missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455520050

Overige gegevens : CAS : 17694-68-7 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15336618

 • € 32.50 / 5 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

17694-68-7
280.947
2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide
2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone;hydrobromide
C7H7Br2NO
WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
2776234
C1=CC(=CN=C1)C(=O)CBr.Br

Specificatie

3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
0.5% max.
5g
C7H7Br2NO
WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone;hydrobromide
2776234
≥97.5% (Argentometry)
Authentic
192.0°C to 196.0°C
17694-68-7
2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide
C1=CC(=CN=C1)C(=O)CBr.Br
280.947
280.94
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-(Bromoacetyl)pyridine, hydrobromide

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.