missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 453240050

Overige gegevens : CAS : 53279-72-4 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15332042

 • € 29.90 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 08-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

53279-72-4
515.811
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
C7H3I3O3
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
96627
C1=C(C(=C(C(=C1I)O)I)C(=O)O)I

Specificatie

3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
172.5°C to 174.5°C
53279-72-4
htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
C1=C(C(=C(C(=C1I)O)I)C(=O)O)I
515.811
515.81
Authentic
5g
C7H3I3O3
GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
96627
≥96.0% (HPLC)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.