missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxyazetidine hydrochloride, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 360570050

Overige gegevens : CAS : 18621-18-6 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545086

  • € 120.70 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

18621-18-6
109.553
3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
azetidin-3-ol;hydrochloride
C3H8ClNO
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
2759290
C1C(CN1)O.Cl

Specificatie

3-Hydroxyazetidine hydrochloride
85.0°C to 90.0°C
18621-18-6
3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
C1C(CN1)O.Cl
109.553
109.56
Authentic
5g
C3H8ClNO
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
azetidin-3-ol;hydrochloride
2759290
≥97.5% (Argentometry)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4

Gevarenaanduiding
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.