missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxybenzenesulfonyl chloride, 96%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 398520010

Overige gegevens : CAS : 10130-74-2 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 1g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001404

 • € 66.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10130-74-2
206.65
JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
2737504
COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
C7H7ClO3S
MFCD01318155
3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
3-methoxybenzenesulfonyl chloride

Specificatie

3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Glass bottle
Brown to Yellow
10130-74-2
100.0
C7H7ClO3S
MFCD01318155
JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzenesulfonyl chloride
2737504
Liquid
Authentic
1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
1g
95.0
95% min. (GC)
CH3OC6H4SO2Cl
3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
206.65
206.65
96%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • EUH029-Vormt giftig gas in contact met water.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

Documentatie