missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-3-buten-1-ol 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 156631000

Overige gegevens : CAS : 763-32-6 Gewicht : 0.13500kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 1 Pack group : III


Verpakking Glass bottle
Aantal 100mL

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001710

  • € 37.20 / 100 ml


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

3-Methyl-3-buten-1-ol
763-32-6
100.0
97%
H2C=C(CH3)CH2CH2OH
MFCD00002933
97%
96.0
≥96.0%
C5H10O
86.13

Specificatie

3-Methyl-3-buten-1-ol
763-32-6
100.0
Authentic
Liquid
≥96.0%
C5H10O
86.13
Clear colorless to light yellow
97%
96.0
0.8500g/mL
Glass bottle
1.4327 to 1.4347 (20°C, 589nm)
97%
H2C=C(CH3)CH2CH2OH
MFCD00002933
100mL
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.