missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-3-buten-1-ol, 97%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 156631000

Overige gegevens : CAS : 763-32-6 Gewicht : 0.13500kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 100mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001710

  • € 37.40 / 100 ml


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

763-32-6
86.13
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
12988
3-methylbut-3-en-1-ol
C5H10O
MFCD00002933
3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
CHEBI:62898
CC(=C)CCO

Specificatie

3-Methyl-3-buten-1-ol
36°C
Glass bottle
0.85
Colorless to Yellow
97%
96.0
96% min. (GC)
H2C=C(CH3)CH2CH2OH
3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
3-methylbut-3-en-1-ol
12988
86.13
97%
0.8500g/mL
Authentic
1.4327 to 1.4347
132°C
100mL
763-32-6
100.0
C5H10O
MFCD00002933
Solubility in water: 170g/L (20 c)
CC(=C)CCO
86.13
CHEBI:62898
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie