missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-3-octanol, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456630100

Overige gegevens : CAS : 5340-36-3 Gewicht : 0.01000kg


Aantal 10g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15542323

 • € 95.40 / 10 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5340-36-3
144.258
3-methyl-3-octanol, 3-octanol, 3-methyl, amylethylmethylcarbinol, 2-ethyl-2-heptanol, aprol 161, acmc-1b1jd, 4-01-00-01807 beilstein handbook reference, 3-methyl-3-octanol
3-methyloctan-3-ol
C9H20O
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
21432
CCCCCC(C)(CC)O

Specificatie

3-Methyl-3-octanol
72°C
0.822
10g
C9H20O
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
3-methyloctan-3-ol
21432
97%
0.8220g/mL
Authentic
127.0°C
5340-36-3
3-methyl-3-octanol, 3-octanol, 3-methyl, amylethylmethylcarbinol, 2-ethyl-2-heptanol, aprol 161, acmc-1b1jd, 4-01-00-01807 beilstein handbook reference, 3-methyl-3-octanol
CCCCCC(C)(CC)O
144.258
144.26
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 3-Methyl-3-octanol

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.